Framsida
Styrelse
Stadgar
Meddelande
Årsmöten
Fotogalleri

 

Stadgar för föreningen Teollisuusvakuutuksen Seniorit - Industriförsäkrings Seniorer

 1. Föreningens namn är Teollisuusvakuutuksen Seniorit - Industriförsäkrings Seniorer, dess hemort är Helsingfors och dess officiella språk finska och svenska.
   
 2. Föreningens ändamål är att arbeta för sina medlemmars bästa bl. a. genom att anordna hobby- och rekreationsverksamhet åt medlemmarna.
   
 3. Till föreningen kan höra var och en, som åtnjuter ålders-, arbetsoförmögenhets- eller arbetslöshetspension p.g. av ett arbetsförhållande till If Industriförsäkring Ab eller till bolag som föregått detta eller till bolag som fusionerats med något av dessa. Någon medlemsavgift uppbärs icke.
   
 4. Föreningens årsmöte hålls före utgången av april månad. Kallelse till årsmötet skall sändas skriftligen eller per mejl senast 7 dagar före mötet. På årsmötet godkänns bokslutet, fattas beslut om ansvarsfrihet samt väljs en styrelse, verksamhetsgranskare jämte suppleant till denna.
   
 5. Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som består av fem medlemmar, samtliga valda av årsmötet. Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en ordförande, en vice ordförande, sekreterare och skattmästare, samt inom sig eller utifrån övriga tjänstemän. Styrelsen är beslutsför när minst tre medlemmar är närvarande.
   
 6. Föreningens namn tecknas av ordföranden ensam eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.
   
 7. Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.
   
 8. Föreningens räkenskaper granskas av en av årsmötet för ett år i sänder vald verksamhetsgranskare för vilken väljs även en suppleant.
   
 9. För övrigt iakttages bestämmelserna enligt gällande föreningslag.

Ändringarna i stadgarna har godkänts vid årsmötet den 8 mars 2012.