Industriförsäkrings Seniorer 20 år

Upptakten till pensionärsförening
Tillblivelsen av vår förening såsom den heter idag: Teollisuusvakuutuksen Seniorit - Industriförsäkrings Seniorer, fick sin början genom inofficiella sammankomster mellan socialt aktiva och driftiga pensionärer från dåtida Ömsesidiga Bolaget Industriförsäkring (nedan Industriförsäkring oavsett av dess juridiska namn), och Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget (Finska Sjö). Det senare nämnda bolaget hade år 1987 kommit in i Industriförsäkrings intressesfär och där till följd även flyttat sitt kontor från Södra Esplanaden till Industriförsäkrings utrymmen på Drumsö. Finska Sjös representant, i vad som kallades förströelsesektionen, var Anita Alm, som enligt vad hon själv berättar, brukade träffa de första åren tre eller fyra pensionärer från Industriförsäkring. De informella mötena ägde rum som kamratliga luncher på olika restauranger,varvid även framtida planer diskuterades och utskisserades. Dessa möten pågick i tre år till år 1990 då det stora steget var färdigt att tas ut, att grunda en egen förening. Den skulle ta upp i sitt medlemskap de människor som gick i pension från Industriförsäkring respektive Finska Sjö. Så beslöts om ett konstituerande möte den 20 november 1990 kl 13.00 i Industriförsäkrings utrymmen på Drumsö.
Konstituerande möte
Vid mötet den 20 november fastslogs föreningens namn: Teollisuusvakuutuskonsernin Eläkeläiset - Industriförsäkringkoncernens Pensionärer. I konstituerande mötet deltog 22 pensionärer,varav ett antal även under de påföljande åren var medlemmar i föreningens styrelse. Till mötets ordförande valdes Curt Granholm och till sekreterare Marjatta Kehä, till protokolljusterare Carin Ekblad och Håkan Simberg. Mötet slog fast föreningens stadgar och det beslöts att man inte registrerar den. Föreningen officiella språk var finska och svenska. Medlem, om personen så önskade, blev denna automatiskt, om han /hon njöt pension från Industriförsäkringskoncernen. Medlemsavgift uppbars inte. Provisorisk styrelse valdes och fick följande sammansättning: Ordförande Curt Granholm, vice ordförande Jorma Mäkelä, sekreterare Marjatta Kehä, skattmästare Gunnel Helenius och medlem Anita Alm. Håkan Simberg valdes till revisor och till revisorssuppleant Erik Åström. Industriförsäkring utlovade ett understöd på mark 5.000 för året som nu redan led mot sitt slut.
Verksamheten kommer igång
En av de grundläggande uppgifterna var att trygga verksamhetens ekonomi. Därför hade styrelsen följande år på sin agenda som första punkt utformningen av anhållan till Industriförsäkring om bidrag. Samtidigt kom även den egentliga verksamheten igång. Man planerade den första utfärden som förde deltagarna till Bromarv, Padva Fiskrökeri. Utfärderna blev härefter en väsentlig del av det programutbud som snart skulle bli mångsidigare. Av arbetet inom styrelsen tog, och tar även idag, planerandet och ordnandet av resorna lejonparten av tiden. I en enkät som gjordes under årsmötet 2010 framgick klart att en en dags resa i hemlandet var den aktivitet som mest uppskattades. Tabell över de aktiviteter som medlemmarna önskar kan även läsas på föreningens websida på internet.

Enligt styrelsemötesprotokollet av den 22 april 1992 var medlemsantalet i föreningen 203 pensionärer.

Tevaris roll som informationsblad
För sina meddelanden fick Teollisuusvakuutuskonsernin Eläkeläiset - Industriförsäkringskoncernens Pensionärer från begynnelsen använda sig av Industris egen firmatidning Tevari. Tevari var ett populärt medium och bladet delades ut även till pensionärerna. Kontaktyta upprätthölls sålunda behändigt mellan pensionärerna och personalen på Industriförsäkring. Tevari upphörde att utkomma hösten 1998.
Ändringar i moderbolagets ägarförhållanden
I början av 1990 talet hände saker och ting i stora världen och så även på hemmaplan inom försäkringsbranchen. Försäkringsaktiebolaget Sampo fusionerade med med Ömsesidiga Bolaget Industriförsäkring den 31.12. 1993. Ömsesidigheten byttes ut mot aktiebolagsform och verksamheten fortsatte under namnet Industriförsäkring Ab. Pensionärsföreningen stod sålunda inför ett namnbyte. Det nya namnet blev: Teollisuusvakuutuksen Eläkeläiset - Industriförsäkrings Pensionärer
Pensionärsdagen
Industriförsäkring hade under årtionden före pensionsföreningens grundande med välvilja kommit ihåg sina pensionärer. För dem hade ordnats en årlig bjudning med kaffe och program. När Industriförsäkring fick en förening som part i arrangemangen fick pensionärsdagen en mera publik uppmärksamhet. Om pensionärsdagen gjordes anteckningar i föreningens protokoll och mera utförliga referat ingick Tevari.

Anteckning finns om att medelst inbjudan daterad 21 februari 1994 Industriförsäkring kallade samtliga pensionärer till en pensionärsdag i bolagets utrymmen.. Pensionärsföreningen ordnade årsmöte samtidigt. Mötet kunde hållas i auditoriet, där även Industriförsäkrings ledning, i regel verkställande direktören gav en framställning över bolagets aktuella läge. Ordnandet av pensionärsdagen fortsatte i många år och uppskattades stort. Deltagarn fick avnjuta en god lunch och kaffe. Underhållning av hög klass med kända artister bjöds på . Må här nämnas Lasse von Hertzen, underhållarduon Sås och Kopp, och Christopher Romberg, vinnaren i TVs barnsångtävling 1991. I pensionärernas träff fick även de ännu aktiva på Industriförsäkring delta, vanligtvis under kaffebjudningen som avslutade dagen. Till saken hörde förstås tal då föreningen representant tackade för gästfriheten och trakteringen.

Från pensionärsdagen den 3 mars 1995 intogs I Tevari ett referat över tillställningen. Rubriken lydde: Homis aktuella översikt fick vitsordet 10+. Mången deltagare tyckte att verkställande direktörens aktuella översikt var det interessantaste dagen bjöd på. Detta kom det att gälla många år framöver.

Första utrikesresan
År 1995 hade föreningen fått så mycket luft under vingarna att den ordnade en första utrikesresa med resemålet Tallinn. Intresset var stort och resan skedde den 12 september med M/S Alandia kl 10.00- 20.00.

Under år 1994 togs upp frågan om samarbete med Sampos personalklubb i syfte att eventuellt koordinera i frågor som gällde ordnandet av resor. Några anteckningar över verkligt åstadkommet samarbete hittas dock inte i dokumenten.

Homis pensionering och senare hyllningar
Industriförsäkrings verkställande directör Carl-Olaf Homén gick i pension den 31 mars 1996. Styrelsen överräckte till honom å föreningens vägnar som avskedsgåva ett fotoalbum och önskade honom välkommen i pensionärernas krets. Som pensionär har sedan stått upp och tackat arrangörerna av tillställningarna och avslutat sitt tal, som åhörna väntat på, med roliga historier och vitsar. Till hans 60 års dag verkställdes en penninginsamling, som på jubilarens begäran inbetalades på fonden”Frivilligt ungdomsidrottsarbete” Hyllning bringades också till hans 70- års dag på enahanda sätt.
Ändringar i moderbolaget och namnbyte igen
Pensionärsdagarna med sitt utsökt fina program fortsatte genom åren. Från årsmötet år 2001 till mötet 2002 hade leverantören av pensionärer ändrats - via ett antal mellanformer- från Industriförsäkring till If (If Skadeförsäkringsbolag Ab). På årsmötet den 17 maj 2002 ändrades föreningens namn till: Teollisuusvakuutuksen Seniorit - Industriförsäkrings Seniorer. Ändringen motiverades med att namnet inte vore beroende av sk moderbolagets ändrade namn eller av förändringar i ägarförhållandena. Beslutet var riktigt med tanke på att stabilitet med namn och ägarförhållandena inte mera kunde påräknas. På samma möte fastslogs att man inte mera automatiskt blev medlem, utan att de nya pensionärerna måste själva anmäla sig och anhålla om medlemskap. Vid milleniumskiftet blev föreningens medlemmar tilldelade fickalmanackor med Ifs logo. Efter ett antal år upphörde denna utdelning.
Nya arrangemang med årsmötet
År 2007 ändrades arrangemangen kring årsmötet en aning. Auditoriet på Drumsö stod inte mera till föreningens förfogande. Mötet hölls nu i Ifs matsal på Drumsö, där en god lunch, liksom förut, bjöds efter mötet. Förändringarna kom nu tätt och kontinuiteten kring de yttre arrangemangen kunde inte mera antas vara given. Mötet år 2008 hölls i Ifs matsal i Ängskulla men någon fri lunch blev det inte. Följande års årsmöte var på restaurang Sandels i Tölö, där medlemmarna fick betala sin lunch, dock till ett av föreningen subventionerat pris. Det tjugonde årsmötet, jubileumsåret, hölls mötet på Hotel Arthur, där medlemmarna redan vant sig att själva få betala.
Återblick
De yttre omständigheterna som existerade och arrangemangen som hade skapats i början av 1990 gav föreningens verksamhet en glansperiod i dryga tio år. Under tiden pågick emellertid på försäkringsmarknaderna stora strukturförändringar. Fusioner, out sourcing, kvartals redovisning, mäklarnas inträde på finska marknaden med flera faktorer bidrog till att en pensionärsförening inte mera så starkt hörde in i företagsbilden. Föreningen och dess medlemmar kom så småningom att bli åsidosatta jämfört med det de hade haft i hänseende till de fysiska närkontakterna. Man får dock inte glömma att det finansiella bidrag, som moderbolaget från första början betalade till föreningen, har oavbrutet fortsatt att komma in. Strax efter millennium skiftet gick bidraget beloppsmässigt ned i en mindre svacka, men vistelsen där blev lyckligtvis temporär. För bidragen har föreningen skäl att vara tacksam och hoppas att moderbolaget visar sin välvilja genom att även i fortsättningen stöda den. Medlemmarna har kunnat se hur understödet materialiserats: Priserna på det som föreningen tillhandahåller sina medlemmar ligger under gängse prisnivå. Det bör även nämnas att allt arbete inom föreningen görs på frivillig basis utan någon ersättning.
Ändringar ger nya möjligheter
Men inte stod Industris Seniorer handfallna inför utvecklingen. Nya saker medför alltid nya möjligheter. År 1998 upphörde Industriförsäkring med att ge ut Tevari, som även föreningen hade att tacka för sina möjligheter till information. Inom bolaget hade man tagit i bruk Intranet med egen elektronisk post för personalen. Jämsides kom internet så småningom för hemmabruk till gemene man. Kommunikationerna kunde skapas genom helt nya kontaktnät och medel. Ärenden i styrelsen kunde nu enkelt och behändigt avhandlas per mejl, varvid färre möten behövde ordnas. Industriförsäkring var känt för att göra satsningar på informationsteknologin och utbildning av sin personal. Till Industriförsäkrings Seniorer kom därför småningom folk som behärskade både datorer och internet. Mot slutet av betraktelseperioden tolkade styrelsens ordförande Alf Skogster tidens tecken och tog upp till diskussion och beslutsfattande upprättandet av en egen websida för föreningen. Aino Ilkkala vidtalades. Hon var beredd att åtaga sig uppgiften med åtföljande kommande plats i styrelsen . Hon utnämndes sålunda till föreningens första webmaster och internet ansvarige och har gjort en förträfflig insats i att skapa och upprätthålla Industriförsäkrings Seniorers egen hemsida.

4.10.2010

Max Kallström

Styrelsemedlemmar genom tiderna Evenemang 1990-1999
Evenemang 2000-2010